Reservationer Reservationer

Bokningsreservation

Fönster: Reservation
Rutinen nås via: Arbeta med - Reservation
Kortkommando: Crtl + 9

Bokning är en ny och speciell form av reservation som innebär att man kan markera att en låntagare önskar flera exemplar av en viss bok till ett visst tillfälle. Funktionen är särskilt framtagen för skolbruk där en lärare t.ex. ska kunna boka en hel klassuppsättning av en titel till ett visst datum.

För att kunna använda sig av funktionen Bokningsreservation krävs att vissa registeringställningar görs. Under Gemensamma register och fliken Gemensamt system måste man bocka i Reservationsbehandling Anv. Bokningsreservationer.

En bokning görs på följande sätt:

 1. Markera titeln som ska bokas som vid en vanlig reservation. Ange låntagare och hämtenhet.
 2. Gör följande för att markera att det är en bokning ska ske: Välj Typ Bokning
 3. En ruta öppnas med rubriken Bokning där antal tillgängliga exemplar visas. Här har du möjlighet att ändra till det antal som önskas fångas in.
 4. Ange Fr.o.m. datum till datum då bokade exemplar ska börja fångas in. T.ex. 10 dagar före önskat bokningsdatum.
 5. Ange T.o.m. datum till det datum då exemplaren ska hämtas.

Några effekter av detta:

 • Andra låntagare som lånar en bokad titel får i förekommande fall lånetiden förkortad till det datum som angivits som Fr.o.m. datum.
 • När Fr.o.m. datum passerats fångas exemplaren in. Enbart Egen notering skrivs ut och i dialogrutan för reservationskö meddelas att det är en bokning och att aviseringen inte skrivs ut.
 • När önskat antal exemplar fångats in skrivs avisering ut på vanligt sätt.
 • Om aviseringskod används kommer de infångade exemplaren att få aviseringskoder i nummerföljd.
 • På låntagarposten visas en reservation, men med typen B för att visa att det rör sig om en bokning.                   
 • I reservationsrutinen kan man se hur många exemplar som fångats in.
 • Om inte önskat antal exemplar fångats in kan avisering ändå skrivas ut genom att gå till reservationen och markera en av raderna på fliken 5-Aviserade och exemplarreservationer och skriva ut avisering/egen notering.

Tänk också på att:

Om man har reservationsavgifter kommer det att skapas en avgift för varje reservation i bokningen. Detta bör man vara beredd att hantera, men förmodligen tas ingen reservationsavgift ut för de låntagarkategorier som kommer i fråga för bokningar.

Viss manuell hantering kan behövas för att ha full kontroll på bokningar där inte tillräckligt många exemplar har fångats in till rätt datum. Det kan göras genom att ta fram reservationslista med lämpligt stoppdatum.