Förvärv Förvärv

Inleverans av tidskrift: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Inleverans tidskrifter
Kortkommando: Ctrl + 0
Fönsterrubriker: Inleverans
Funktioner:
  • Söka tidskriftsbeställningar för inleverans
  • Inleverera tidskrifter

Fönstret består av ett antal flikar:

  • z-Sökvillkor
  • x-Resultat
  • Beställningar

När en inleverans av tidskrifter ska göras kan man söka upp posten i katalogen och därefter gå till Inleverans tidskrifter, men man kan även gå direkt till inleverans och därifrån välja vad som ska inlevereras. I det senare alternativet ser man endast de titlar där det finns aktiva beställningar, vilket kan förenkla hanteringen.
 

z-Sökvillkor

På fliken finns ett antal uppgifter som kan användas för att söka fram de beställningar som ska inlevereras. Det finns även några val för vilka uppgifter som ska visas i resultatet.

  z-Sökvillkor
Titel Dropplist för att söka utifrån titel. Listan visar bara de titlar som har en aktiv beställning på den valda enheten.
Enhet Dropplist för söka utifrån beställningens enhet.
Leverantör Dropplist för att söka utifrån leverantören.
Pren. period Datumintervall för att söka utifrån en prenumerationsperiod. Innevarande år är förvalt ifyllt.
Visa beställningar i resultatbilden Ibockad ruta innebär att beställningen eller beställningarna för tidskriften visas i sökresultatet under flik x-Resultat istället för under den separata fliken Beställningar.
Till höger om rutan finns en blå ikon. Vid klick på ikonen så sparas valet för denna inställning, d.v.s. om beställningar ska visas eller inte, för den användare som man är inloggad som. Nästa gång inleverans tidskrifter öppnas så kommer valet finnas kvar.
Visa levererade beställningar Om även redan inlevererade häften ska visas i sökresultatet under flik x-Resultat.
Visa alla häften Om ett häfte borde ha kommit tidigare, och därför inte visas i inleveransen kan detta val användas för att visa även äldre häften.
Best. nr Möjlighet att söka på en beställnings unika id-nummer.
ISSN Möjlighet att söka på en beställnings ISSN.
EAN Möjlighet att söka på en beställnings EAN-kod.

 

x-Resultat

Fliken är uppdelad i några olika delar:

  • Häfteslista
  • Beställningar
  • Ange inleveransinformation
  • a-Exemplarinfo
  • b-Beställningsinfo
Häfteslista

I häfteslistan i fönstrets överdel visas de häften som antingen har inlevererats redan eller som väntar på att bli inlevererade.

  Häfteslista
Namn Häftets namn.
Förväntat datum Datum för när häftet förväntas komma. Datumet visas även på redan inlevererade häften, för det datum då häftet förväntades anlända.
Antal Hur många exemplar av häftet som förväntas enligt beställningen.
Lev. Hur många exemplar av häftet som har blivit inlevererat.
Rekl. Om häftet har blivit reklamerat. 1 betyder att det har blivit reklamerat. 0 betyder att det inte blivit reklamerat.
Dubbelnr Om häftet är ett dubbelnummer.
Bilaga Om häftet är en bilaga.
Extranr Om häftet är ett extranummer.
Beskrivning Kommentar av häftet. T.ex. "sommarspecial" eller dylikt.
Beställningar

Beställningarna i resultatbilden bara om Visa beställningar i resultatbilden är ibockad vid sökningen under flik z-Sökvillkor.

Här visas samma information som finns under fliken Beställningar.

Ange inleveransinformation

I fönstrets mitt anges information för inleveransen av häftet, och nästföljande häfte.

  Ange inleveransinformation
Häfte, År Rutor för det markerade häftets namn och år.
Dubbelnr En kryssruta för att markera att häftet är ett dubbelnummer och en ruta för antalet. I antalsrutan anges 2 för dubbelnummer och 3 för trippelnummer.
Beskr En beskrivning eller kommentar av häftet. T.ex. "sommarspecial" eller dylikt.
Extra nr/bilaga En ruta för den beteckning som extranumret eller bilagan ska ha, och två kryssrutor för att markera om det gäller ett extranummer eller en bilaga.
Nästa häfte, År Rutor för nästkommande häftets namn och år, utifrån det häfte som är markerat.
Förväntat datum Datumruta för när nästa häfte förväntas komma.
Skapa nästa häfte Om tidskriftsbeställningen inte använder utgivningsförslag så innebär det framtida häften inte skapas i förväg utan bara föreslår uppgifter för ett enda nästkommande häfte. I de fall man inte har fått ett häfte, men däremot har fått nästnästa häfte levererat så används knappen Skapa nästa häfte för att "hoppa över" inleveransen av häftet och kunna göra inleveransen av det häfte man fått.
Häften Knapp som leder till Häftesfönstret.
a-Exemplarinfo

Sedan rätt titel och rätt häftesuppgifter har hämtats fram är det här själva arbetet med inleverans utförs. Beroende på hur korrekt informationen har gjorts vid beställningstillfället är det här ofta bara en fråga om att läsa in streckkod eller spara L-nummer. De uppgifter som kan registreras här är under fliken a - exemplarinfo:

  a-Exemplarinfo
Exemplarnummer Här läses streckkod in med scanner eller annat exemplarnummer skrivs in.
L-nummer Kryssruta som innebär att ett fiktivt exemplarnummer skapas.
Antal Antal ex att inleverera. Föreslås enligt beställningen, men kan naturligtvis ändras om enbart en del av beställningen har levererats.
Pris Pris föreslås enligt beställningen. Kan ändras vid behov.
Schablon Schablon att knyta till exemplaren för beräkning av återanskaffningsvärde för räkningar. Väljs i dropplist.
Avdelning Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Lånetid Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Hyllsignum Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Lokal placering Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Spara etikett Kryssruta som markeras om man vill kunna skriva ut etiketter till exemplaret.
b-Beställningsinfo
  b-Beställningsinfo
Projekt Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Ordernummer Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Faktura Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Byte/gåva Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.

 

Beställningar

Under fliken Beställningar visas information om beställningen som man sökt fram för att inleverera.

  Beställningar
Levererad Om det är en gammal beställning som redan är avverkad och inlevererad.
Reklamera Om beställningen är reklamerad.
Enhet Beställningens enhet.
Best.datum Datumet när beställningen lades upp.
Leverantör Beställningens leverantör.
Antal Antalet exemplar som beställts.
Res Antalet reservationer på titeln för enheten.
Pren fr.o.m. Beställningens startdatum för prenumerationen.
Pren t.o.m. Beställningens slutdatum för prenumerationen.
Cirk Om beställningen används för tidskriftscirkulation.
Låntagare Namn på låntagare som knutits till distributionsbeställning.