Förvärv Förvärv

Inleverans av monografi: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Inleverans
Kortkommando: Ctrl + 8
Fönsterrubriker: Inleverans
Funktioner:
 • Söka beställningar för inleverans
 • Inleverera monografier

Fönstret består av ett antal flikar:

 • 1-Inleverans monografi
 • 2-Fakturaregistrering

När en inleverans av vanliga monografier ska göras kan man söka upp posten i katalogen och därefter gå till Inleverans, men man kan även gå direkt till inleverans och därifrån välja vad som ska inlevereras. I det senare alternativet ser man endast de titlar där det finns aktiva beställningar, vilket kan förenkla hanteringen.

1-Inleverans monografi

Fliken består av fyra delar:

 • Sökdel för att söka fram beställningar
 • Lista som visar resultatet av sökningarna
 • Lista med uppgifter från beställningen
 • Inleveransdel för att ange lokalisering


z-Sökvillkor

Här finns möjlighet att söka på enstaka eller kombinationer av skilda variabler. Alternativen är:

  z-Sökvillkor
Enhet Dropplist för val av beställande enhet.
Leverantör Dropplist för val av leverantör.
Författare

Textruta för att söka viss författare.

Författare knapp (Alt + F) Kan användas istället för författarsökrutan. När knappen klickats visas en lista över de författare där det finns aktiva beställningar som ska inlevereras. Markera en rad i listan och tryck Enter för att välja.
Titel Textruta för sökning på specifik titel.
Titel knapp (Alt + T) Kan användas istället för titelsökrutan. När knappen klickats visas en lista över de titlar där det finns aktiva beställningar som ska inlevereras. Markera en rad i listan och tryck Enter för att välja.
ISBN Möjlighet att söka på ISBN.
Externnr Möjlighet att söka på externnummer. T.ex. för beställningar gjorda via MediaLink.
Visa levererade beställningar
Kryssruta att markera att sökresultatet även ska omfatta redan levererade beställningar.
Katalogid Här visas katalogid och titeluppgifter i de fall som det finns en aktiv katalogpost från tidigare katalogsökning. Rutan kan alltså inte användas för egen inmatning och sökning på katalogid. För att rensa sökrutan används F6.

Resultatet av sökning visas i listan omedelbart under.
 

x-Resultat

Resultatflikens överdel är i sin tur uppdelad i flikarna:

 • c-Beställning
 • d-Exemplar

och Ange inleveransinformation i fönstrets nederdel är uppdelad i flikarna:

 • a-Exemplarinfo
 • b-Beställningsinfo

 

c-Beställningar

I en lista visas resultatet av sökningen. För varje beställning visas en rad. Uppgifterna är i enlighet med rubrikerna.

  x-Resultat
Best.nr Interna idnumret för beställningen.
Best.datum Datumet när beställningen lades upp.
Reklamera Kryssruta som används när man vill göra en manuell reklamation. Om beställningen har reklamerats automatiskt kommer rutan vara ibockad automatiskt.
Lev.datum Förväntat leveransdatum för beställningen, om sådan finns.
Om man på leverantörer anger en generell leveranstid så kommer ett förväntat leveransdatum att läggas in på beställningarna automatiskt, vilket gör det lättare att se när en bok förväntas komma.
Författare Författarinformation från beställningen.
Titel Titelinformation från beställningen.
Enhet Beställningens enhet.
Lev.kod Leverantörens kod.
Ant. Antalet exemplar som beställts.
Res. Antalet reservationer på titeln för enheten.

 

d-Exemplar

Om beställningar med redan inlevererade exemplar söks fram, visas de lokaliserade exemplaren i en lista under d-Exemplar.

a-Exemplarinfo

Sedan rätt titel har hämtats fram är det här själva arbetet med inleverans utförs. Beroende på hur korrekt informationen har gjorts vid beställningstillfället är det här ofta bara en fråga om att läsa in streckkod eller spara L-nummer. De uppgifter som kan registreras här är under fliken a - exemplarinfo:

  a-Exemplarinfo
Exemplarnummer Här läses streckkod in med scanner eller annat exemplarnummer skrivs in.
L-nummer Kryssruta som innebär att ett fiktivt exemplarnummer skapas.
Antal Antal ex att inleverera. Föreslås enligt beställningen, men kan naturligtvis ändras om enbart en del av beställningen har levererats.
Pris Pris föreslås enligt beställningen. Kan ändras vid behov.
Schablon Schablon att knyta till exemplaren för beräkning av återanskaffningsvärde för räkningar. Väljs i dropplist.
Avdelning Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Lånetid Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Hyllsignum Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Lokal placering Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Spara etikett Kryssruta som markeras om man vill kunna skriva ut etiketter till exemplaret.
b-Beställningsinfo
  b-Beställningsinfo
Projekt Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Ordernummer Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Faktura Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.
Byte/gåva Föreslås enligt beställning. Kan ändras här innan inleveransen sker.

 

2-Fakturaregistrering

Fakturaregistrering används för att utifrån en faktura ange vilka beställningar som fakturan avser. Fliken Fakturaregistrering kan användas både för monografier och tidskrifter.

  2-Fakturaregistrering
Fakturanummer Vilket fakturanummer som ska skrivas ner på beställningen.
Leverantör Möjlighet att söka beställningar utifrån leverantör.
Enhet Möjlighet att söka beställningar utifrån enhet.