Katalogimport Katalogimport

Katalogpostimport via SRU/SRW

Fönster: SRUClient
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - SRU-sökning
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + Y

Gör så här:

 1. Öppna Katalogen med Ctrl + 1
 2. Öppna SRU-sökning med Ctrl + Shift + Y (Funktioner - SRU-sökning).
 3. Välj server i listan.
 4. Skriv in det eller de begrepp sökningen ska göras på.
 5. Tryck Enter eller Ctrl + F
 6. Sökresultatet presenteras.
 7. Markera en eller flera poster i träfflistan
 8. Klicka knappen Imp. markerad

Sökning

Sökningen med SRU eller SRW fungerar inte på samma sätt som i katalogen, exempelvis kan inte kvalifikatorer användas.

Flera ord i samma ruta tolkas som fras-sökning. En sökning i Författare på august strindberg ger därför oftast 0 träff, men strindberg august ger rätt träffar. På samma sätt behöver en sökning i Titel bestå av antingen ett enda ord eller flera på varandra följande ord.

Sökning i Fritext fungerar på motsvarande sätt. Om flera ord anges i följd, så tolkas det som frassökning.
Men sökrutan Fritext ger fler möjligheter:
För att kunna söka på nyckelord som inte hänger ihop används AND, OR eller NOT. En sökning på barn bullerbyn ger oftast 0 träffar, men barn AND bullerbyn ger rätt träffar.

En fritextsökning kan riktas till olika fält, inte via kvalifikatorer men via CQL-språket. Exempelvis så här:
title=bullerbyn AND creator=lindgren
title=bullerbyn AND creator=lindgren AND date=2007
title=bullerb?n AND creator=lind* AND date=2007
publisher="Nordiska Afrikainstitutet" AND title=kaffe
language=fre AND creator=mankell

Tyvärr kan sökning fungera lite olika beroende på vilken bas som SRU/SRW-sökningen riktas till.

I Libris stöds följande sökelement:

 • anywhere (vanlig fritextsökning)
 • title
 • creator
 • personalName
 • contributor
 • subject
 • issn, isbn
 • identifier
 • date
 • format
 • language,
 • och.. keyTitle, possessingInstitution, uniformTitle, geographicName, topicalSubject, genreForm, type, publisher, description, relation, rights, name, corporateName, conferenceName, id, resultSetId, serverChoice

I SRW-server kopplad till LIBRA.SE stöds:

 • title
 • author
 • creator
 • subject (ämnesord)
 • ISBN
 • ISSN
 • language
 • date
 • libra.library (enhetskoden för ett visst bibliotek)
 • libra.filter (vanlig librasökning, till exempel: libra.filter="pettson/ti och nordqvist/ff" )

 
Mer om ...

När en post importeras valideras den. Import av flera poster som inte fastnar i valideringen går rakt ner i katalogen och blir omedelbart sökbara. Om en post fastnar i valideringen visas den under Arbeta med - Ej validerade poster. Den kan där redigeras på vanligt sätt och sedan sparas.

Posterna i SRU/SRW-importen kan enbart visas i marc-format före importen. En viss vana vid att tolka marc-format är en tillgång för smidig postimport.

Sökningen genomförs från klienten, d.v.s. från din PC direkt till SRU/SRW-servern. För att kunna söka måste utgående trafik på de portar som används vara tillåtet i era brandväggar. Det finns ingen egentlig standardport för SRU/SRW. Uppgifter för de SRU/SRW-servrar som finns med vid installation nämns nedan.

  Port Server SRW eller SRU
Library of Congress 7090 http://z3950.loc.gov:7090/voyager SRW
Fennica 11391 http://193.166.0.161:11391/voyager SRW
Libris 80 http://one.libris.kb.se/sru/libris SRU

 

Om servern använder SRW, så ska rutan SRW vara ibockad i Libra. Om servern använder SRU ska rutan SRW inte vara ibockad.

En introduktion till vad SRU och SRW är finns på adressen http://federatedsearchblog.com/2008/01/16/content-access-basics-part-iv-srusrwz3950/