Tilläggsprodukter Tilläggsprodukter

SPAR månatlig uppdatering

När nya låntagare med personnummer läggs in i Libra noteras det för framtida SPAR-uppdatering. En lista med nya låntagares personnummer skickas via FTP varje natt till SPAR (export).
Samtidigt görs en kontroll mot SPAR-servern för att se om nya filer med uppdateringar av låntagaruppgifter finns. En gång i månaden finns en fil som då hämtas ner via FTP och importeras in i basen.

Vid varje import och export skapas en logg. Under flik 4-Logg visas normalt bara information om när något gått fel, samt informationsmeddelanden om att filer hämtats eller inte. Under fliken 5-Full logg visas hela logginformationen med mer detaljer. Om man vill få mer information att visas på flik 4-Logg så kan inställningen "Visa logg med prio över" under flik 2-Inställningar ändras.  Standardvärdet för prioriteten är 18. ändra prio till 19 och spara, så visas även meddelanden av typen "Info, har importerat personnummer 191122334455".

Att kontrollera status för månatlig import

All överföring och inläsning av uppdaterade låntagare ska skötas automatiskt, men nätverksförändringar eller brandväggar kan göra att Libras databasserver inte kan nå FTP-servern med filerna från SPAR. Kontrollera regelbundet loggen för att se att importen och exporten från SPAR fungerar som det ska.

Gör så här:

  1. Öppna SPAR-loggen med Arbeta med - SPAR-import logg
  2. Under fliken 1-Batch, kolla kolumnerna Status. Status är antingen OK eller "?".
  3. För att läsa logg för en viss import, markera den raden.
  4. Loggen visas då under flik 3-Logg


Export


Om allt gått bra visas för varje dag en rad för exporten med Status: OK ut och ett meddelande "Har skickat lista C1404-000243-spar med nya låntagare till SPAR".
Om något felaktigt har inträffat så visas det som meddelande i loggen på flik 4-Logg, och om filerna inte kunnat föras över så visas ett frågetecken under kolumnen Status.

Import


Om allt gått bra visas en rad för importen med Status: OK in. Om allt gått bra kommer inga rader visas under flik 4-Logg. För att se all information om importen, gå till flik 5-Full logg.

Ny låntagare via SPAR-import

När en ny låntagare läggs in i Libra och personnumret är korrekt, så kommer uppgifterna kompletteras nästa gång månatliga uppdateringen från SPAR hämtas.

Adressändring via SPAR-import

Om en ändring av adress kommer in via SPAR så görs följande:
- om det inte finns en adress så läggs nya adressen till som aktiv bostadsadress
- om det redan finns en aktiv bostadsadress så byts den ut mot nya adressen
- om det redan finns en aktiv arbets/extra-adress så läggs nya adressen till som inaktiv bostadsadress

Mer om ...

Om en låntagare inte haft en adress registrerad på 2 år eller har avlidit så tas inte låntagaren eller låntagarens lån bort, men en spärr läggs på låntagaren och i kommentarsfältet läggs informationen "SPAR - Avregistrerad av annat skäl (utvandrad eller överförd till obefintligregistret)" respektive "SPAR - Avliden. Avregistreringsdatum 19970701".
Om en låntagare har fått skyddad adress så tas låntagarens alla adresser, telefonnummer, mobilnummer och e-post bort. I kommentarsrutan läggs informationen "SPAR - Personuppgifterna har sekretesskyddats och personen avregistrerats".
Låntagare med sådana noteringar går att söka fram genom att i låntagarsökflikens kommentarsfält använda sökordet SPAR.

Om en låntagares uppgifter av någon anledning inte ska kunna uppdateras via SPAR, ta då bort bocken i rutan "Tillåt uppdatering" under Låntagare - 2-Meddelanden/övrigt.