Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Årsstatistik: tolkning av rapport

Årsstatistiken är en rapport för att ta fram statistik till Statens kulturråd (tidigare kallad SCB-statistik). Beskrivning av hur rapporten årsstatistik ska tolkas.

Rapporten är uppdelad i två delar:

  • Bestånd
  • Utlån

Uttag för Bestånd

Rapporten kan grupperas på två olika sätt. Antingen grupperat först på Enheter och sedan Mediatyp, alternativt först på Mediatyp och sedan Enheter.

Under kolumnerna visas info först för hela beståndet (Totalt) samt Nyförvärv separat. För att visas som Nyförvärv måste exemplaret ha hanterats som ett beställts, inlevererats och hanterats som ett förvärv.

  Bestånd
Antal ex Totala antalet exemplar.
Vx, skön Vuxen, skönlitteratur. Bestäms av vilket hyllsignum som angetts som skönlitteratur i rapportuttaget. Valt hyllsignum jämförs sedan med exemplarets hyllsignum.
Vx, fack Vuxen, facklitteratur. Alla exemplar med annat hyllsignum än vad som angetts som skönlitteratur i rapportuttaget.
Barn Totala antalet exemplar på den eller de barnavdelningar som angetts.
Barn, skön Barn, skönlitteratur. Bestäms av angiven barnavdelning och hyllsignum för skönlitteratur. Valt hyllsignum jämförs sedan med exemplarets hyllsignum.
Barn, fack Barn, facklitteratur. Bestäms av angiven barnavdelning och exemplar med annat hyllsignum än skönlitteratur.
Referens Exemplar med lånetid där utlån inte tillåts.
Nya titlar Antal nya katalogposter (titlar), inte exemplar.

Kolumnerna summeras sedan för hela enheten eller mediatypen.

Därefter summeras alla kolumner och samma siffror visas oavsett gruppering. Observera att summeringen av Nya titlar oftast innehåller dubbletter, när flera enheter köper exemplar på samma titel.

  Bestånd - summering
Totalt antal exemplar just nu Antal exemplar i basen i dagsläget.
Antal exemplar inlevererade senare Antal exemplar inlevererade senare än det sista datumet i datumintervallet som är satt.
Antal olika KatalogId för vald statistik Antal unika katalogposter (titlar) som lagts in under det valda datumintervallet. Denna siffra skiljer sig från summeringen av Nya titlar per mediatyp/enhet, då den senare inte är för unika titlar.
Antal årsprenumerationer (svenska) Antalet definitiva tidskriftsprenumerationer där katalogpostens 008 fält anger att språk är svenska.
Antal årsprenumerationer (utländska) Antalet definitiva tidskriftsprenumerationer där katalogpostens 008 fält anger att språk är annat än svenska.
Antal tidskriftstitlar på huvudbiblioteket (svenska) Antalet definitiva tidskriftsbeställningar på huvudbiblioteket (enligt rapportens inställning) där katalogpostens 008 fält anger att språk är svenska.
Antal tidskriftstitlar på huvudbiblioteket (utländska) Antalet definitiva tidskriftsbeställningar på huvudbiblioteket (enligt rapportens inställning) där katalogpostens 008 fält anger att språk är annat än svenska.
Antal tidskriftstitlar totalt (svenska) Antalet definitiva tidskriftsbeställningar totalt där katalogpostens 008 fält anger att språk är svenska.
Antal tidskriftstitlar totalt (utländska) Antalet definitiva tidskriftsbeställningar totalt där katalogpostens 008 fält anger att språk är annat än svenska.

 

Årsstatistik språk visar antal exemplar samt nyförvärv för enheterna uppdelat på språk. Språket hämtas in från katalogpostens språkuppgift i 008-fältet.LIBRA.SE delar upp i svenska, finska, och övriga språk.

Uttag för Utlån

Rapporten kan grupperas på två olika sätt. Antingen grupperat först på Enheter och sedan Mediatyp, alternativt först på Mediatyp och sedan Enheter.

Under kolumnerna visas info om först Utlån, därefter hur många av utlånen som är Omlån.

Utlån och omlån av fjärrlån inkluderas inte utan redovisas separat.

Observera att siffrorna gäller utlånande enhet, inte ägande enhet. Omlån via OPAC tillfaller  den enhet där lånet ursprungligen gjordes .

  Utlån
Antal Totala antalet utlån för enheten/mediatypen.
Vx, skön Vuxen, skönlitteratur. Bestäms av vilket hyllsignum som angetts som skönlitteratur i rapportuttaget. Valt hyllsignum jämförs sedan med exemplarets hyllsignum.
Vx, fack Vuxen, facklitteratur. Antal utlån av exemplar med annat hyllsignum än vad som angetts som skönlitteratur i rapportuttaget.
Barn Totala antalet exemplar på den eller de barnavdelningar som angetts.
Barn, skön Barn, skönlitteratur. Bestäms av angiven barnavdelning och hyllsignum för skönlitteratur. Valt hyllsignum jämförs sedan med exemplarets hyllsignum.
Barn, fack Barn, facklitteratur. Bestäms av angiven barnavdelning och exemplar med annat hyllsignum än skönlitteratur.

Årsstatistik fjärrlån visar utlån och omlån av fjärrlånen uppdelat på mediatyper och därefter uppdelat på enheter. För att kunna få fram mediatyp på fjärrlånet måste det anges vid hanteringen av fjärrlånet.

Årsstatistik aktiva låntagare visar antal låntagare som har gjort utlån under perioden, redovisas per enhet. Observera att det finns dubbletter eftersom samma låntagare kan ha lånat på flera enheter under perioden.

Totalt antal aktiva låntagare i systemet visar antalet unika låntagare som har gjort utlån under perioden.

Årsstatistik språk visar antal utlån samt omlån för enheterna uppdelat på språk. Språket hämtas in från katalogpostens språkuppgift i 008-fältet. Libra delar upp i svenska, finska, och övriga språk.