Inställningar Inställningar

Enhetsregister - Enheter

Fönstret nås via: Register - Enhetsregister - 3-Enheter
Kortkommando: Shift + F9, (Alt + 3 Denna flik öppnas automatiskt när man går in i enhetsregistret)

Fönstret består av ett huvud och nio underflikar:

a-Inställningar
b-Reservation
c-Inleverans
d-Utlån
e-Fjärrlån
f-Påminnelse/räkning
g-Tidskrifter
h-Reklamation
i-Adress
Det här är sannolikt den viktigaste och i varje fall mest omfattande delen av hela den administrativa apparaten. Under fliken finns en lång rad underflikar för hantering av olika delar av verksamheten.

Tänk på att uppgifter under alla underflikar är unika för just den enhet som har valts i listan i vänster bildkant eller i dropplisten högst upp i fönstret.

Här kan nya enheter läggas upp, regelverket påverkas, beteckningar på enheter ändras osv. I princip kan en enhet tas bort, men det bör göras efter kontroll med Axiell. En enhet med t.ex. exemplar knutna till sig kan inte tas bort.

Följande uppgifter finns i flikens huvud:

  Enheter överdel
Id Ges av systemet när ny enhet läggs upp.
Kod Enhetens interna kodbeteckning som består av tre siffror, inga bokstäver. Får absolut inte ändras.
Namn Enhetens beteckning i klartext. Kan ändras utan problem.
OPAC Enhetens kortnamn. Används i OPAC.
Namn FI Namn på finska i förekommande fall.
OPAC Enhetens finska kortnamn. Används i OPAC.
Namn GB Namn på engelska i förekommande fall.

 
a - Inställningar

Fliken innehåller ett antal övergripande uppgifter för enheten. Flera av dem har stor betydelse för systemets sätt att fungera och presentera uppgifter.

  a - Inställningar
Skriv ut avdelning Skriv ut låntagarens avdelningsinformation på cirkulationslistor.
Använd På väg Kryssruta som markeras om man vill att funktionen ska användas på enheten. T.ex. för att undanta en magasinsenhet från att böcker som tillhör den får status På väg..
Använd På väg vid inleverans Om exemplar vid inleverans ska få på väg-status. Detta markerar att  de inte ännu står tillgängliga på hyllan.
Åldersgräns junior Anger den ålder vid vilken en låntagare inte längre betraktas som barn. Används för övertidsavgifter, men inte målsmansfunktionen. Om åldersgräns junior är satt till 18, så räknas låntagaren som vuxen från den dag de fyllt 19.
Använd flera kategorier  Om låntagare ska kunna tillhöra flera låntagarkategorier. ännu ej implementerad variabel.
Visa avdelningsinfo  Om man vill använda nivån Avdelning på enheten.
Giltighetsdatum låntagare  Möjlighet att markera ett bestämt datum som slutdatum för giltighetstid för nyupplagda låntagare.
Giltighetstid låntagare  Motsvarande ovanstående, men i stället för datum ett antal i dagar.
Kalender  Här väljs den kalender som ska styra verksamheten på enheten. Kalendern skapas under Gemensamma register-Kalender. Kalender måste väljas.
Beloppsgräns vid Visa låntagarskuld  Gräns för vid vilket belopp skuld ska visas i samband med att låntagaren aktiveras. Gäller vid utlån, omlån, återlämning och reservation.
Använd Fri placering  Kryssmarkeras om funktionen ska kunna användas.
Visa hållplats  Om funktionen Hållplats/Tur för bokbuss ska visas.
Visa alltid hyllsignum  Normalt visas lokal eller fri placering under katalogens beståndsflik, hyllsignum visas enbart om uppgift om lokal eller fri placering inte finns på exemplaret. Markerad kryssruta innebär att hyllsignum alltid visas under katalogens beståndsflik oavsett vilka andra uppgifter som finns.
E-post mottagare OPAC  Används för de meddelanden som skickas från OPAC till biblioteket, t.ex. för anmälningsfunktionen för kommentarer i OPAC.
Benämning Anst. nr.  Rubrik för textrutan i låntagarbilden och på andra ställen där den förekommer.
Benämning statistikkod 1  Rubrik för textrutan i låntagarregistret.
Benämning statistikkod 2  Rubrik för textrutan i låntagarregistret.
Benämning placering 1  Rubrik för textrutan i låntagarregistret.
Benämning placering 2  Rubrik för textrutan i låntagarregistret.
Benämning placering 3  Rubrik för textrutan i låntagarregistret.
E-post aktivt  Markering innebär att avisering och påminnelse kan skickas som e-post till låntagare med aktiv e-postadress och där mailhanteringen är i funktion.
E-post sparas  Innebär att information om vilken e-post som har skickats sparas i Libra. Hämtas fram via Arbeta med - Skickad e-post (6.4.3.1 och senare).
Används målsman  Hur målsman ska skrivas ut på påminnelser och räkning (6.4.3.1 och senare).
Skapa prel best post  Anger om medialinkbeställningar ska få status preliminär i första steget, istället för definitiv.
Flera språk för låntagaren  Används av tvåspråkiga bibliotek.
Magasin  Val av standardvärde för Lokal placering i gallringsrutinerna.
Standardspråk låntagare  Visas bara om Flera språk för låntagaren är markerat. Används av tvåspråkiga bibliotek för att välja låntagarspråk.
Spärrtid  Ej implementerat i nuvarande version (6.5).
Kommunkod  BTJs kod för kommunen (organisationsnr), skickas med vid MediaLink-beställningar.

b - Reservation

Här finns det regelverk som styr hanteringen av reservationer och aviseringar. Närbesläktade uppgifter finns också under fliken Utlån och Lånetider. Själva aviseringen formuleras under Gemensamma register-Texter

  b - Reservation
Hämta avisering Antal dagar som en avisering ska tillåtas vänta. Resulterar i datum på avisering och egen notering.
Avgift hämtas från den här enheten Markeras om avgift för reservation i den här enhetens bestånd ska tas från denna enhet. I annat fall tas den från den enhet där reservationen görs.
Tag bort skuld när reservation tas bort Markerad kryssruta innebär att en ev. skuld knuten till reservationen tas bort om själva reservationen tas bort.
Tag bort skuld när avisering tas bort Markerad kryssruta innebär att en ev. skuld knuten till reservationen tas bort om själva aviseringen tas bort.
Avisering/utlån Här markeras i en alternativknapp hur man vill att en aviserad bok som fångas in ska hanteras. Ett av alternativen måste väljas:
Ställ fråga om avisering eller utlån
Avisera
Låna ut
 Avs. e-postadress Här anges den e-postadress som ska fungera som avsändare av avisering via e-post. En e-postadress måste vara ifylld för att reservation via OPAC ska kunna användas.
Kopia e-postadress Ej implementerad, kommer tas bort i kommande versioner.
E-post mottagare reservationer av innestående Här anges den e-postadress som ska fungera som mottagare för reservationsmail via e-post. Används både vid reservation mellan enheter och för reservation av innestående via OPAC, om det tillåts.
En e-postadress måste vara ifylld för att reservation via OPAC ska kunna användas (även om man valt att inte tillåta reservation av innestående i OPAC).
Återlämning långlån  
Aviseringskod Markerad kryssruta innebär att ett löpnummer skrivs ut på aviseringen. Löpnumret skrivs även ut på den egna noteringen i stället för låntagarens namn. Denna utskrift placeras sedan i boken och placeras så att låntagaren själv kan hämta den reservation som har rätt aviseringskod. Utlånet kan sedan ske i självbetjäningen.
Ställ fråga om avisering med e-post Markering i kryssruta ger en extra fråga för att tydliggöra när ett aviseringsmail skickas.
Reservation giltig dagar Föreslaget antal dagar som reservationer ska vara aktiva. är uppgiften 0 sätts inget slutdatum för reservationer.
Skicka meddelande med e-post till den här enheten Markerad kryssruta innebär att om annan enhet lägger en reservation av innestående i denna enhets bestånd, så ska skicke-meddelandet gå via e-post istället för via brev.
Visa namn vid reservationskö Markerad kryssruta innebär att låntagarens namn visas i reservationskö-fönstret. Eventuellt vill man inte visa låntagarens namn då det finns risk att andra låntagare råkar se det.
Ställ fråga om avisering med sms Markering i kryssruta ger en extra fråga för att tydliggöra när ett aviserings-SMS skickas.
SMS aktivt Markering innebär att avisering, förvarning och påminnelse kan skickas som SMS till låntagare med aktivt mobilnummer och där biblioteket har tilläggsprodukten SMS.

 

c - Inleverans

Här finns ett litet antal standardvärden som underlättar i arbetet med inleverans av beställningar.

  c - Inleverans
InfoUtskrift Markering i kryssruta som ger utskrift i samband med inleverans av B- eller D-beställningar.
L-nummer monografi Markerad kryssruta innebär att L-nummer föreslås vid inleverans av monografier.
L-nummer tidskrifter Markerad kryssruta innebär att L-nummer föreslås vid inleverans av tidskrifter.
Spara etikett Markerad kryssruta innebär att uppgifter för ryggetikett sparas för senare utskrift.
Avdelning beställning Markerad avdelning blir standardavdelning för nya beställningar. Inställningen gäller även för nya exemplar som läggs in direkt i exemplarfönstret.

 

d - Utlån

Här finns ett antal standardvärden som styr händelseförloppen vid utlån.

  d - Utlån
Använd depositioner Ej implementerad i nuvarande version (6.6).
Påminnelse långlån Markerad kryssruta betyder att låntagare med långlån ska ha påminnelse om boken reserveras av annan låntagare.
Varna vid annan enhet Markerad kryssruta ger varning för utlån av bok som ägs av annan enhet. Används normalt inte.
Varna vid reservation Markerad kryssruta ger varning om reservation vid utlån och omlån. Jämför möjligheten att förkorta lånetiden automatiskt vid reservationskö. Inställning görs under Lånetider - Reservation.
Visa ålder Markerad kryssruta innebär att låntagarens ålder visas i låntagarinformationen vid utlån.
Visa kategori Markerad kryssruta innebär att låntagarens kategoritillhörighet visas i låntagarinformationen vid utlån.
Använd betalningskvitto Markeras om kvitto ska skrivas ut vid betalning av skulder.

 

e - Fjärrlån

Här finns ett antal standardvärden som styr händelseförloppen i fjärrlånerutinen

  e - Fjärrlån
Fjärrlånekostnad Krontal som ska läggas som skuld på låntagare vid fjärrlånebeställning. OBS! Reservationsavgift kan hanteras separat per lånetid.
Fjärrlånekostnad kopia Krontal som ska läggas som skuld på låntagare vid fjärrlånebeställning av kopia. OBS! Reservationsavgift kan hanteras separat per lånetid.
Lånetid dagar Standardvärde som kan ges som förslag på nya fjärrlån.
Hanteringstid återsändning dagar Antal arbetsdagar biblioteket vill ha för hantering innan långivande biblioteks lånetid går ut.
Sigel Bibliotekets egen sigel hos Libris. Styr vilka fjärrlåneposter som kan hämtas.
Lånetid för exemplar Förvald lånetid för nya fjärrlån. Bör helst vara en särskild lånetid för fjärrlån, för att kunna förhindra låntagare att själva göra omlån av fjärrlån i OPAC.
Avdelning exemplar Förvald avdelning för nya fjärrlån.
Återsändning sker Anger om återsändning av fjärrlån ska vara standardvärde i dialogrutan som visas vid återlämning av fjärrlån.

 

f - Påminnelser

En flik med särskilda uppgifter. Dessa finns redovisade separat under Register - Enhetsregister - Påminnelser.

g - Tidskrifter

Här finns ett antal standardvärden som styr hanteringen av tidskrifter.

Lånetider är en ruta  för att ange standardvärden i anslutningen till inleverans av tidskrifter. OBS! I varje beställning kan avvikande värden anges!

  Lånetider
Senaste häfte Här väljs den låneperiod som ska föreslås på häfte som just inlevereras.
Löpande årgång Här väljs den låneperiod som ska föreslås på häfte som just inlevereras.
Cirkulation Här väljs låneperiod som ska knytas till cirkulationsexemplar, d.v.s. för de beställningar som finns med på cirkulationslistor för tidskrifter.
Distribution Här väljs den lånetid som ska knytas till distributionsexemplar, d.v.s. för de beställningar (oftast tidskrifter) som ska till just en viss låntagare.


Under Avsluta cirkulationslista sätts regelverket för vad som ska hända när en tidskrift på cirkulation registreras som åter till biblioteket vilket sker genom att göra en återlämning av exemplaret.

  Avsluta cirkulationslista
Föreslå åtgärd Kryssruta för att markera att man över huvud taget vill ha en generellt föreslagen hantering.
Gallra Markering här innebär att exemplaret gallras.
ändra låneperiod Markering här innebär att exemplarets låneperiod ändras.
Omlokalisera Markering här innebär att exemplaret kan omlokaliseras i alla avseenden.
Förnyelsedatum Förnyelsedatum är en praktisk hållpunkt för att kunna få fram samtliga tidskriftsbeställningar som ska förnyas vid samma tillfälle. Datum för innevarande år anges årligen i registret.

 

h - Reklamation

Särskild flik för att sätta upp reglerna för reklamationerna.
OBS! Nedanstående regler gäller om inte andra värden anges för en enskild beställning!

 

  h - Reklamation
Använd rekl. böcker Kryssruta för att markera att reklamation av böcker över huvud taget ska användas.
Använd rekl. tidskrifter Kryssruta för att markera att reklamation av tidskrifter över huvud taget ska användas.
Föreslå auto. reklamation Markerad kryssruta innebär att systemet föreslår reklamation automatiskt i enlighet med uppsatta regler.
Dagar efter förväntat leveransdatum Hur många dagars försening i leveranser ska accepteras.
Avsändare e-post Här anges den som ska stå som avsändare på de reklamationer som skickas per e-post.

 

i - Adress

Här anges bibliotekets adress. De högra kolumnen för adress är till för tvåspråkiga bibliotek.