Inställningar Inställningar

Gemensamma register

Fönstret nås via: Register: Gemensamma register
Kortkommando: Shift + 8
Fönsterrubriker: Gemensamma register
Funktioner: Skapa, ändra namn eller ta bort statuskoder
                      Markera bibliotekets stängda dagar i kalendern.
                      Skapa, ändra namn eller ta bort låntagarkategorier
                      Skapa, ändra namn eller ta bort lånetider
                      Skapa, ändra namn eller ta bort avdelningar
                      Skapa, ändra namn eller ta bort lokala placeringar
                      Ä
ndra innehåll eller text på utskrifter och e-post
                      Lägga till SRU/SRW-servrar
                      Skapa egna statistikkoder för låntagare
                      Skapa, ändra eller ta bort filter för katalogimport
                      Skapa, ändra eller ta bort BTJ-konton
                     Skapa, ändra eller ta bort skolklasser
                     Skapa, ändra eller ta bort bussturer eller hållplatser 

Fönstret består av 13 flikar

 • 1-Statuskoder
 • 2-Språk
 • 3-Avgiftstyper
 • 4-Kalender
 • 5-Låntagarkategorier
 • 6-Lånetider
 • 7-Avdelningar
 • 8-Lokala placeringar
 • 9-Texter
 • SRU-Servrar
 • Statistikkoder
 • Schabloner
 • Katalog-import
 • Internetkonton
 • Klasser
 • Bussturer
 • Distanslån
 • Språk - kortlista


I denna del av registret sätts värden som används av alla enheter. När en ny lånetid, avdelning eller dylikt ska läggas upp så behöver den läggas upp och namnges här först.

1-Statuskoder

Exemplar kan tilldelas en statuskod, för att markera att exemplaret är försvunnet/förkommet, behöver repareras etc. Via denna flik ändrar, tar bort eller lägger man till egna statuskoder.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Kod. Kortnamn på statuskoden, kan vara max 2 tecken.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.
Tas bort när transaktion sker. Om statuskoden ska tas bort från exemplaret vid utlån eller återläming. Gäller främst Försvunnen/förkommen.
Visas i bestånd. Om exemplar med statuskoden ska visas i OPACens beståndsvisning.
Normal gallringskod. Om en viss statuskod används för att markera exemplar inför gallring.

2-Språk

Här registreras vilka språk som ska kunna registreras på leverantörer. Minst ett språk krävs.

3-Avgiftstyper

Inställningar här måste vara ifyllt om man vill hantera skulder och avgifter, är inte annars obligatoriskt. Ta inte bort standardinställningarna.

För varje typ av avgift ska en avgiftstyp markerad som standard finnas upplagd. D.v.s. vill man använda påminnelseavgift så ska en avgiftstyp finnas upplagd med Påminnelse markerad och Standard ibockad.
Uppgift för Konto används inte i nuvarande version (6.6).

4-Kalender

När fönstret först öppnas är ingen kalender vald. Välj kalender i menyn över kalendervisningen.
Inställningen för vilken kalender som ska användas på en viss enhet, sätts under Enhetsregister - 3-Enheter - a-Inställningar.

Kalender
För att markera vilka dagar biblioteket har stängt, klicka på datumet. Datumet blir då i fetstil.
För att avmarkera en dag, klicka på datumet igen.

Inställningar
För olika funktioner finns två val:
Räkna alla dagar. Markerad ruta innebär att 28 dagars lånetid är 28 dagar. även helgerna eller andra dagar då biblioteket är stängt räknas in i lånetiden.
Framåt. Innebär att Libra sätter återlämningsdatum efter helgdagarna. Om inställningen inte är markerad så sätter Libra återlämningsdatum närmast innan helgdagarna.

Funktion för att testa inställningar
Används för att se vilket återlämningsdatum det i praktiken blir utifrån den aktiva kalendern och inställningar för kalendern och en viss funktion, t.ex. utlån. Välj Funktion, ange Antal dagar och klicka Testa datum.

5-Låntagarkategorier

Ett obligatoriskt register, det måste finnas åtminstone en låntagarkategori att använda som standardkategori.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Kod. Kortnamn på Låntagarkategori. Kan max bestå av 10 tecken där gemener och versaler inte är särskiljande.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.

6-Lånetider

Kallades låneperioder i Libra III. Ett obligatoriskt register, det måste finnas åtminstone en lånetid för normallån och sannolikt en för referensexemplar.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Kod. Används ej.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.

7-Avdelningar

Ej obligatoriskt register.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Sökkod. Kan max bestå av 4 tecken där gemener och versaler inte är särskiljande.
Kortnamn. Kortnamn för avdelningen, används vid etikettutskrift.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.
Statistik som barn. Används av årsstatistiken, den eller de avdelningar som markeras särskiljs i statistiken.

8-Lokala placeringar

Ej obligatoriskt register. Fri placering kan användas istället, eller användas parallellt med Lokal placering.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Sökkod. Kan max bestå av 5 tecken där gemener och versaler inte är särskiljande.
Kortnamn. Kortnamn för lokala placeringen, används vid etikettutskrift.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.

9-Texter

Redovisas separat under Utskrifter - Texter.

SRU-Servrar

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Servernamn. Namnet på servern i klartext, kan namnges fritt.
URL. Adressen till servern
SRW. Kryssruta för att markera ifall servern använder SRW istället för SRU.

Statistikkoder

Låntagare kan markeras för att kunna ta ut speciell statistik. Koderna för "statistikkod 1" läggs upp här för att sedan kunna användas på Låntagarfönstrets Meddelande-flik. Benämningen för statistikkod 1 och 2 görs per enhet under Enhetsregister - a-Inställningar.

Schabloner

Här läggs de schablon-priser ut som kan användas för att markera en standard-nivå på inköpspris, på Exemplarens Lån/beställningsflik och under Beställning - Sida 2.

Katalog-import

Fliken består av två underflikar: Importfilter och Sigel vid Librisimport.


Importfilter har en rull-meny Välj bas för filter. I menyn finns alternativen:

 • Egen bas. Används enbart vid redigering av poster i egna basen. Redigering görs normal inte.
 • Libris och SRU/SRW. Används vid manuell import av xml-filer från Libris och vid SRU/SRW-import.
 • BTJ Sverige. Används vid import från BTJs Bibliografiska service (BURK).
 • Libris månatlig. Används vid batchimport av poster från Libris.
 • BTJ Finland. Används vid import från finska BTJs (tidigare Kipa) Bibliografiska service.

För "Hämta Libris-fjärrlåneposter" används inget filter.

När ett filter har valts så visas en tabell med kolumnerna marcfält, delfält, beskrivning, skydd och filter. Raderna i tabellen är antingen filter eller skydd, beroende på vilken av kolumnerna skydd och filter som är ibockad.

Skillnaden mellan filter och skydd är att filter gäller vid varje import, för att alltid ta bort ett fält eller delfält. Skydd gäller däremot bara när katalogposten redan finns i katalogen (en post med samma externnummer) och det finns risk för att information skrivs över och försvinner. Första gången en post importeras så har skyddsreglerna alltså ingen effekt.

I praktiken är skyddet till för att kunna lägga in lokala anmärkningar, ämnesord (653) och hyllsignum (852) och kunna behålla de uppgifter som lagts in, ifall en uppdatering av posten dyker upp till exempel från BTJ. De fält som är skyddade kommer inte att uppdateras vid import.

Filter kan användas för fält och delfält, medan skydd enbart går på fält-nivå.

För att lägga till ett skydd eller filter, lägg in MARC-fältnummer på sista lediga raden i tabellen i kolumnen Marcfält, ange eventuellt delfält och bocka i någon av rutorna skydd eller filter. Lägg gärna en kommentar i kolumnen Beskrivning, för att senare komma ihåg vad marcfältet används till. Spara med Ctrl + S.

För att ta bort ett skydd eller filter, ta bort bocken i rutan skydd eller i rutan filter och spara med Ctrl + S. Raden försvinner när det har sparats.

Sigel vid Librisimport är också ett slags filter. I Libris bas finns vissa fält som är sigelmärkta, för att markera information, till exempel om hur bibliotek har valt att klassificera en titel. Alla sigelmärkta fält tas automatiskt bort av Libra vid importen från Libris. Om det finns Librisregistrerande bibliotek som ni samarbetar med eller som ni anser har specialinriktning och därmed bra klassificering inom vissa ämnen, så att ni vill ha med informationen vid import, då kan sigeln för det Librisregistrerande biblioteket anges under fliken Sigel vid Librisimport.

För mer information, se Skydd eller filter vid katalogimport.

Internetkonton

Under denna flik anges de BTJ-kundnummer som används för att beställa via MediaLink.

För varje konto anges:

 • Enhet. Kontot är knutet till en viss enhet, och kan enbart användas på den enheten.
 • Leverantör.
 • Kod. Hela kundnumret anges här, med 7 eller 8 tecken.
 • Namn. Kan anges fritt, BTJ ser aldrig kontonamnet utan bara koden.

Det går inte att lägga upp samma kundnummer/konto till flera enheter.

För mer information, se Ange BTJ-kundnummer.

Klasser

Via denna flik kan klasser knytas till skolor.

De olika skolorna ska vara registrerade som enheter och med vald enhet i dropplisten Skola kan nya klasser läggs till med kommando Ctrl + N och sedan ange klassbeteckningen i rutan Namn. Klasserna finns sedan i dropplisten Klass.
Klasser kan tas bort med Shift + Del sedan önskad klass har markerats i droplisten Klass.

Bussturer

Fönstret består av ett antal rutor:
Busstur: Här visas de turer som finns inlagda.
Id: Bussturens interna id, sätts automatiskt av Libra
Namn: Namnet på bussturen.

Alla hållplatser: Här visas de hållplatser som finns inlagda.
Id: Hållplatsens interna id, sätts automatiskt av Libra
Namn: Namnet på hållplatsen.

Turens hållplatser: Här visas de hållplatser som är knutna till den tur som är markerad ovan.

Med knappen Lägg till kan den markerade hållplatsen under Alla hållplatser knytas till den markerade turen under Bussturer.

Knapparna Upp och Ner används för att kunna välja ordningen i rutan Turens hållplatser.

För att lägga till en ny tur eller hållplats, klicka i respektive ruta och skapa ny med Ctrl + N eller knappen Ny.
För att ta bort till en tur eller hållplats, kontrollera att det inte finns låntagare kvar knutna till turen eller hållplatsen, klicka sedan i respektive ruta och ta bort med Shift + Delete eller knappen Ta bort.
För att ändra namnet på en tur eller hållplats, markera den rad som ska ändras, redigera texten i rutan Namn och spara med Ctrl + S eller knappen Spara.

För mer information, se Bokbuss tur och hållplats.

Distanslån

En funktion för den finska marknaden, även kallad Remote lending.

Språk - kortlista

I Katalogen, flik 2-Avancerad/filter finns en språklista att använda som filter i sökningen. T.ex. för att enbart söka på spanska böcker. I Katalogen kan man välja om man vill se en lista över alla språk eller bara en kort lista med de vanligast använda språken.

Här under fliken Språk - kortlista bestäms vilka språk som ska ingå i kortlistan med språk.

För att lägga till ett språk i kortlistan, markera språkets rad i listan till vänster, bocka i rutan Ingår i kortlista för språk och spara med Ctrl + S.

För att ta bort ett språk från kortlistan, markera språkets rad i listan till vänster, ta bort bocken i rutan Ingår i kortlista för språk och spara med Ctrl + S.

Svenska, engelska och finska behöver inte markeras. De visas alltid överst i listan.