Katalogimport Katalogimport

Global ändring, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Global ändring 
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + X 
Fönsterrubriker: Global ändring 
Funktioner: Lägga till ett delfält på ett urval katalogposter 
                      Ändra data i ett delfält  på ett urval katalogposter 
                      Ta bort ett delfält på ett urval katalogposter 
                      Flytta ett delfält på ett urval katalogposter
 
 

Global ändring innebär en ändring på görs på flera katalogposter. Normalt har enbart systemadministratörerna i Libra tillgång till funktionen, eftersom felhantering kan ge stora effekter.

Ändringar görs på MARC-nivå, eftersom till exempel ämnesord kan ligga i flera olika fält och delfält. Att ändra i olika fält utan att känna till hur det ser ut i grunden, i MARC-formatet, är riskabelt. Därför görs ändringar bara på poster som exakt motsvarar det som angetts ska ändras.

 

Fönstret Global ändring består av en lista med katalogposter överst, i nedre av fönstret visas val för vilka ändringar som kan göras på ovanstående poster, och längst ner visas MARC-formatet för den katalogpost som är markerad i listan.

Katalogposterna som visas i listan hämtas in från senaste sökning i katalogen. I listan över katalogposter finns i en kolumn kryssrutan Undanta från ändring. De poster som har detta markerat ändras inte när ändringen körs.

Beroende på vilken typ av ändring som valts, så visas olika fält för inmatning.

  Typ av ändring
Lägg till delfält Används för att lägga till ett fält eller delfält. När detta val är markerat visas tre rutor: marcfält, delfältskod och data till. Data till används för att ange vad som ska stå i delfältet.
Ändra data i delfält Används för att ändra innehållet i ett delfält. När detta val är markerat visas fyra rutor: marcfält, delfältskod, data från och data till. Data från används för att ange den text som ska ersättas, och data till används för att ange vilken text som ska användas istället.
Tag bort marcfält/delfält Används för att ta bort alla fält som innehåller en viss text. När detta val är markerat visas tre rutor: marcfält, delfältskod och data från. Data från används för att ange den text som det delfält som ska tas bort ska innehålla.
Flytta delfält Används för att flytta information från ett fält till ett annat. När detta val är markerat visas sex rutor: marcfält och delfältskod för dels nuvarande fält dels fälten som är målet, men även Data från och data till. Data från används för att ange den text som ska flyttas och data till används för att ange samma text (med eventuella ändringar) målfältet.
Radera poster Används för att ta bort poster som innehåller en viss information. När detta val är markerat så visas inga ytterligare rutor. Radera poster används för att ta bort alla poster som visas i träfflistan ovan, bortsett från de poster som undantas.
Barn

Används för att lägga in eller ta bort markeringen att katalogposten är en barntitel eller vuxenlitteratur. När detta val är markerat så visas två rutor: Lägg till barn och Tag bort barn. Tag bort barn medför att det blir vuxenlitteratur.
Uppgift om barn- eller vuxenlitteratur får enligt MARC21 bara finnas på monografier samt elektroniska-, grafiska-, eller musikaliska resurser.
För att söka fram katalogposter där det markerats att målgruppen är barn, använd j/bn

Facklitteratur Används för att lägga in en markering att katalogposten är facklitteratur eller skönlitteratur. När detta val är markerat så visas två rutor: Lägg till fack och Lägg till skön.
Uppgift om barn- eller vuxenlitteratur får enligt MARC21 bara finnas på monografier..
För att söka fram katalogposter där den litterära genren är skönlitteratur, använd 1/lk
Språk Används för att lägga in språkinformation i katalogpostes 008-fält. När detta val är markerat så visas en lista över språk att välja mellan.

När typ av ändring, marcfält, delfältkod och data-från/till fyllts i så används funktionen Testa antal ändringar. Då körs en test av vad de ifyllda valen skulle fått för effekt, men inget ändras. Resultatet av testen visas i rutan bredvid knappen Utför ändringar. När allt ser rätt ut används knappen Utför ändringar, och resultatet av den globala ändringen visas i samma ruta.

 

Mer om ...

Läs mer om hur global ändring går till i rutinen Global ändring.