Tidskrifter Tidskrifter

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog - Exemplar - 4-Häften
                               Arbeta med - Inleverans tidskrifter - 4-Häften
Fönsterrubriker : Häften
Funktioner: Ändra uppgifter om häften
                      Ändra visningsordningen på häften
                      Flytta exemplar mellan häften
                      Ta bort häften
                      Lägga till häften

Fönstret för häften kan man komma till på två sätt. Antingen från exemplarfönstret för ett tidskriftsexemplar eller från tidskriftsinleverans. I båda dessa fönster finns knappen 4-Häften som leder till samma fönster.

Fönstret består av tre delar.

Överst finns dropplisten Visa häften som filtrerar vilka häften som ska visas i listan under. I dropplisten visas Alla; Senaste 3 mån; samt de årtal för vilka det finns häften.

Till vänster i fönstret finns en lista över häften.

  Häfteslista
År Häftets årtal. De exemplar som är knutna till häftet kommer visas på häftets år.
Lev.datum Det datum då häftets exemplar blev inlevererade.
Nummer Styr i vilken ordning häftena visas.
Namn Ett rent textfält som enbart är det namn som visas för häftet.
Antal ex Hur många exemplar som är knutna till häftet.

Till höger finns rutor för att visa uppgifter för det häfte som är markerat i listan, och för att kunna ändra uppgifter på häften.

 

  Häftesuppgifter
Id Unikt nummer för häftet, tilldelas automatikt av systemet.
Namn Ett rent textfält som enbart är det namn som visas för häftet.
Nummer Styr enbart i vilken ordning häftena visas. För att få ett häfte att visas tidigare i en lista, ange ett lägre nummer. För att få ett häfte att visas längre ner i en lista, ange ett högre nummer. Ordningen beror förstås på vilket nummer de andra häftena har.
De nummer som häften får automatiskt är i jämna hundratal, för att enkelt kunna justera ordningen senare och "få plats" att justera ordningen på många häften.
Förv. lev. datum Det datum då detta tidskriftsnummer förväntas eller förväntades bli inlevererat.
Lev.datum Det datum då häftets exemplar blev inlevererade.
År Häftets årtal. De exemplar som är knutna till häftet kommer visas på häftets år.
Bilaga Om häftet är en bilaga.
Extranr Om häftet är ett extranummer.
Beskrivning Möjlighet att lägga in en kommentar om häftet.
Flytta exemplar till häfte Används för att föra samman exemplar som egentligen bör vara samma häfte. Se rutinen Flytta exemplar mellan häften.

Använd Ctrl + S för att spara ändringar som gjorts i uppgifterna för häften.


Om fönstret öppnats från Exemplarfönstret, observera att knappen Välj innebär att exemplaret byter häfte till det som var markerat. Knappen Avbryt gör att exemplaret behåller sitt tidigare häfte och ingen ändring görs.

Även om Avbryt-knappen används, så behålls förstås alla ändringar som har sparats med Ctrl + S för häftesuppgifterna.