Låna Låna

Låntagarregister, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Låntagare 
Kortkommando: Ctrl + 2 
Fönsterrubriker: Låntagare 
Funktioner: Söka låntagare 
                      Lägga in nya låntagare 
                      Byta lånekort 
                      Ändra låntagaruppgifter 
                     Spärra och häva spärrar 
                     Skulder och betalning 
                     Meddelandehantering 
                     Söka kortnamn  
 
Fönstret låntagarregister består av:
 
z-Sökvillkor 
x-Resultat 
1-Kontakt 
2-Meddelande/övrigt 
3-Spärrinfo 
4-Lån och reservationer 
5-Skulder 
6-SPAR 
7-Tidskrifter 
8-Sparade lån 
9-Upplagd/ändrad 
0-Kortnamn
  
Sökfliken nås alltid med kortkommando Alt + Z
 
Låntagarposten kan flyttas in från höger för att visa maximalt med information. Använd det generella växlingskommandot F3.
 

z-Sökvillkor

Sökfliken ger möjlighet att söka på en lång rad uppgifter ur låntagarposten.

Dessutom kan sökning föras med uppgifter med utgångspunkt i transaktioner. T.ex. alla låntagare med reservationer eller utlån.
Det räcker med att en uppgift är ifylld eller kryssruta markerad för att göra en sökning.
Sökning sker antingen med automatisk högertrunkering eller ordsökning.

  z-Sökvillkor
Id Låntagarpostens id i systemet.
Lånekortsnummer Streckkoden på lånekortet.
Personnummer

Används för att söka efter låntagare utifrån personnummer eller födelsedata. En sökning på t.ex.:

  • 8506031234, d.v.s. ett komplett personnummer utan sekelsiffror, ger en sökning på låntagares personnummer.
  • 19850603, d.v.s. år med sekelsiffror+månad+dag, ger en sökning på låntagares födelsedata.
  • 198506, d.v.s. år med sekelsiffror+månad, ger en sökning på låntagares födelsedata.
  • 1985, d.v.s. år med sekelsiffror, ger en sökning på låntagares födelsedata.
Efternamn Låntagares efternamn. Automatiskt högertrunkerat.
Förnamn Låntagares förnamn och mellannamn. Automatiskt högertrunkerat.
Adress Låntagares adress. Automatiskt högertrunkerat.
Telefonnummer Låntagares telefonnnummer och mobiltelefonnummer. Automatiskt högertrunkerat.
E-post Låntagares e-postadress. Automatiskt högertrunkerat.
Anst.nr / kortnamn Låntagares kortnamn eller anställningsnummer. Fältets namn bestäms av vad som står under Enhetsregister - a-Inställningar - "Benämning Anst. nr". Automatiskt högertrunkerat.
Låntagarkategori Låntagares kategori.
Enhet Låntagares enhet.
Kommentar Söker i Kommentar och Meddelande till låntagare, på låntagarfönstrets flik 2-Meddelande/övrigt. Automatiskt högertrunkerat.
Placering Låntagares placeringsinformation, d.v.s. avdelning, plats och rum. De tre fältens namn bestäms av vad som står under Enhetsregister - a-Inställningar - "Benämning placering 1", "Benämning placering 2" och "Benämning placering 3". Automatiskt högertrunkerat.
Skola Låntagarens enhet som är skola.
Klass Låntagarens klass.
Busstur Låntagarens tur i bokbussens rundor. Se Bokbuss tur och hållplats.
Hållplats Låntagarens hållplats i bokbussens rundor. Se Bokbuss tur och hållplats.
Låntagare med skuld För att söka fram låntagare som har skulder.
Spärrade För att söka fram spärrade låntagare.
Med reservationer För att söka fram låntagare som har reservationer.
Fjärrlån För att söka fram låntagare som har aktiva fjärrlån.
Med utlån För att söka fram låntagare som har aktiva lån. Rutorna Utlån Und. och Förvarning blir aktiva först efter att rutan Med utlån har bockats i, eftersom båda alternativen kräver att det finns aktiva utlån på låntagaren.
Utlån und För att söka fram låntagare som har aktiva lån som manuellt har undantagits från påminnelse. Valet blir aktivt först när Med utlån är ibockad.
Förvarning För att söka fram låntagare som har aktiva lån som har fått förvarning. Valet blir aktivt först när Med utlån är ibockad.
Har målsman För att söka fram låntagare där det finns en koppling till en målsman. Kan bara användas om man har målsmanshantering Med koppling. Se Målsmanshantering.

 

OBS!  Alla uppgifter kan fritt kombineras!

Sökning startas med Enter, Ctrl + F eller genom att klicka på Sök.

F6  för att eventuellt rensa sökfälten inför en ny sökning. Om fönstret har stängts är det automatiskt rensat när det öppnas på nytt.

När låntagarfönstret öppnas, så hamnar markören automatiskt i det fält som är angivet för libraanvändarens inställningar under fliken 1-Låntagare.

x-Resultat

Efter sökning presenteras resultatet i en lista till vänster och antalet träff i listen under träfflistan. I listan visas låntagarens namn och personnummer. Listan kan sorteras genom att klicka i rubriklisten.  Antalet träffar visas längst ner till vänster.

Markerad låntagares post visas till höger och kan lyftas in i bilden med F3.
OBS!  Om sökningen enbart ger en träff lyfts bilden in automatiskt!

Bläddring kan göras med piltangenterna.

 

Låntagarpost - generellt

Låntagarpostens samlade uppgifter fördelar sig på ett stort antal flikar för att i möjligaste mån renodla funktionalitet och uppgifter. Respektive flik nås genom att klick på önskad flik eller med snabbkommando Alt + siffra.

Bläddring bland låntagare i träfflistan kan ske med valfri flik i låntgarposten framme.

Nedan beskrivs uppgifterna flik för flik. Enbart uppgifter som inte är självklara förklaras.

1-Kontakt

Huvudsakligen adressuppgifter.

  Flik 1-Kontakt
Personnummer Måste vara ett fullständigt personnummer. Anges som ÅÅMMDDNNNN.
Id Tilldelas av systemet.
Kortnamn Måste vara unikt. Fältet kan rubriceras i enhetsregistret. Sökning för att se upptagna/lediga beteckningar kan göras under flik 0-Kortnamn. Systemet signalerar om man försöker att registera ett kortnamn som redan används..
Namn För- och efternamn registreras på skilda fält..
Kön & födelsedata  Hämtas automatsikt från personnummer om det finns. Kan annars anges separat.
 Giltig t.o.m. Giltighetstid för låntagarposten. Sätts som fördefinierat värde i enhetsregistret men kan ändras vid varje registrering. Efter förfallodatum finns låntagarposten kvar, men kan inte användas utan godkännande av personalen.
Kategori Obligatoriskt fält. I registret anges den standardkategori som ska föreslås vid nyregistrering.
Lösenord PIN-kod som kan användas för hög säkerhet i OPAC. Anges med fyra siffror.
Godkänd PUL  Kryssruta som kan markeras om man vill ha kontroll på vilka låntagare som har informerats enligt personuppgiftslagen.
Adresser  Adress- och telefonuppgifter kan läggas i i valfri omfattning. Varje adress måste knytas till en viss typ, t.ex. Bostad.
OBS! Enbart en adress och telefonnummer kan vara markerad som aktiv, dvs den uppgift so ska användas vid automatiska kontakter!

Adresser kan göras tillfälliga genom att för adressen ange giltighetsperiod!

 

2-Meddelanden/övrigt

Fliken innehåller meddelanden och tilläggsuppgifter. För många bibliotek behöver inte tilläggsuppgifterna registeras för nya låntagare i normalfallet.
 

  Flik 2-Meddelanden/övrigt
Meddelande till låntagaren Information som visas så snart låntagaren aktiveras i systemet. Kan även visas för låntagaren i OPAC efter inloggning. För att få en notering om vem som lagt in ett meddelande, använd menyn Funktioner - Infoga signatur och datum.
Kommentar Egnas kommentarer för låntagaren. Fältet är sökbart. För att få en notering om vem som lagt in ett meddelande, använd menyn Funktioner - Infoga signatur och datum.
Tillåt uppdatering Om låntagaren ska kunna uppdateras via SPAR. Ikryssad ruta är standardvärde.
Kostnadsställe Kostnadsställe som har lagts upp i enhetsregistret, kostnadsställe, låntagare kan här knytas till enskild låntagare.
Prioritet ännu ej implementerad.
Statistik 1 Statistikfält. Hämts i dropplist och kan rubriceras i enhetsregistret.
Statistik 2 Statistikfält med fri notering som kan rubriceras i enhetsregistret.
Enhet Låntagarens enhet. Normalt sett den enhet där låntagaren första gången registrerades. Används främst för att knyta FreeLib-låntagare till vilken enhet som är deras skola.
Placering Förutom knytning till en viss enhet kan en låntagare knytas till ett antal värden. Rubrikerna sätts i under Benämning placering 1-3 i enhetsregistret. Ett exempel kan vara Avdelning, Hus, Rum.
Skola Om låntagaren är elev så anges här vilken enhet som är deras skola.
Klass Om låntagaren är elev så anges här vilken klass de tillhör.
Busstur Om låntagaren har lånat på en av bokbussens turer, så registreras tur och hållplats automatiskt på låntagaren och uppgiften visas här. För mer info, se Bokbuss tur och hållplats.
Hållplats Om låntagaren har lånat på en av bokbussens turer, så registreras tur och hållplats automatiskt på låntagaren och uppgiften visas här. För mer info, se Bokbuss tur och hållplats.
 

3-Spärrinfo

En flik helt vikt för spärrhantering. Här skapas dels automatiska spärrar enligt uppsatta regler och manuella spärrar som läggs in av personalen. Flera olika spärrar kan läggas in och behandlas var för sig.

Varje spärr visas i en lista och genom att markera en spärr visas detaljuppgifter i den under delen av fönstret.

Det är häör möjligt att lägga in en spärr, ta bort en spärr eller ändra i spärr. Varje spärr förses automatiskt med uppgift om användare som skapar spärren och datum och tid.

 

4-Lån/res

överst i bilden visas datum och tid för senast gjorda lån och återlämning.

I tre olika fönster visas här en lista över Lån, Reservationer  och Fjärrlån  som vid varje enskilt tillfälle är knutet till en viss låntagare. För varje transaktion visas ett antal uppgifter.

Påm. visar om det har skrivits ut påminnelser för lån. Förv. visar om det har skickats förvarning för lånet. Und. innebär att lånet manuellt har undantagits för påminnelse. När påminnelser undantas, så kan detta inte ångras. Undantaget är alltså en permanent markering att detta lån inte ska få någon påminnelse.

Lånen kan hanteras på så sätt att markerade lån kan lånas om och ett markerat lån kan tas med till återlämningsrutinen för återlämning utan tillgång till boken. För mer information, se Omlån.
För att gå till katalogposten för lånet, dubbelklicka på lånets rad eller markera raden och välj Funktioner - Gå till aktiv katalogpost.

Reservationerna kan kan tas bort genom att markera och klicka på Ta bort eller kortkommando Shift + Delete. även aviserade reservationer kan tas bort.
För att gå till katalogposten för reservationen, dubbelklicka på reservationsraden eller markera raden och välj Funktioner - Gå till aktiv katalogpost.

Fjärrlånen kan inte hanteras utan visas bara. De kan dock behandlas på samma sätt som andra lån och reservationer.

5-Skulder

Flik för att hantera skulder och betalning. Skulder kan skapas automatiskt utifrån systemets regler eller manuellt.

Här kan nya skulder läggas till, betalning, delbetalning och korrigering genomföras.

Varje skuld visas som en rad i bildens överkant. Genom att markera en skuldrad visas detaljer i den nedre delen av fönstret och under olika flikar.

Om låntagaren har fått skuld på grund av en påminnelse, så kan knappen Skriv ut vid påminnelserutan användas för att göra en återutskrift av påminnelsen. Om exemplaret som orsakade påminnelsen har återlämnats efter att skulden uppstått, så kan man inte skriva ut påminnelse på nytt, eftersom lånet inte är aktivt längre.

Om låntagaren har fått skuld på grund av en räkning, så kan knappen Skriv ut vid fakturarutan användas för att göra en återutskrift av räkningen.

6-SPAR

Används för tilläggsfunktionen SPAR-online.

7-Tidskrifter

För låntagaren kan man här se vilka tidskrifter man har som distribution, förvärv eller cirkulation.

8-Sparade lån

Om låntagaren tillhör en låntagarkategori där man sparar utlånen så hittar du dessa här

9-Upplagd/ändrad

En flik för att kunna se när en låntagarpost skapades och senast ändrades. Uppgift finns om datum, tidpunkt och användare som var inloggad när ändringen gjordes.

0-Kortnamn

Ett kortnamn/alias etc kan knytas till låntagaren på flik 1-Kontakt. Uppgiften måste vara unik och för att kunna hitta "lediga" bokstavskombinationer finns här en särskild sökmöjlighet. Använda kortnamn visas vid en sökning och ingen träff innebär att kortnamnet kan användas.