OPAC OPAC

Woa Menyinställningar

Fönstret nås via:    Administrationssidor för OPAC
Funktioner:    ändra menyval i OPAC
 

Inställningarna här styr hur vänstermenyn ser ut, vad som ska visas eller inte och namnen på menyvalen.

Huvudmeny visar de tillgängliga menyvalen och undermeny visar eventuella undermenyer som är kopplade till en viss rad i huvudmenyn.

För den rad som är markerad i huvudmeny, visas ett antal inställningar.

Blankrad är till för att lägga in mellanrum i menyn, för att göra uppdelningar. I standardinstallationen av OPAC finns ett antal blankrader som är namngivna ---.

URL är webbadressen som menyraden länkar till. Om länken ska gälla inom den egna OPACen kan en kort URL, som t.ex. /opac/cookies.aspx användas. Om länken ska gå utanför OPAC, som t.ex. till bibliotekets andra hemsidor, så används en fullständing webbadress inklusive http://

Inställningen Synlig styr vilka rader som visas eller inte visas i menyraden som låntagarna ser.

Det finns också möjlighet att välja om den länkade menyraden ska öppnas i samma fönster eller i ett nytt fönster.

Sortering styr den inbördes ordningen för raderna i menyn och namnen styr vad menyraden ska ha för namn på de olika språken.

Rutor markerade med asterisker är obligatoriska och måste fyllas i.