Reservationer Reservationer

Reservationsavgift knutet till avdelning

Tidigare har nivån Avdelning kunnat undantas från övertidsavgift genom att generellt markera detta i enhetsregistret. Det är nu möjligt att undanta allt material på viss(a) avdelning(ar) på samma sätt.

Obs!
Om motsvarande önskas med utgångspunkt i låntagarens ålder kan det ske genom att krontalet för t.ex. barn sätts till 0 som reservationsavgift.

Värden för funktionen sätts i Enhetsregistret, flik 8-Avdelningar. Där finns nu en kryssruta att markera även för Reservationsavgift, förutom den tidigare uppgiften för Övertidsavgift.