Reservationer Reservationer

Reservation: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Reservationer
Kortkommando: Ctrl + 9
Funktioner:
 • Reservera titel
 • Reservera ett visst exemplar
 • Multireservation
 • Ändra reservationer
 • Ta bort reservationer
 • Skriva ut eller skicka en avisering igen
 • Skriva ut "Plocklista"

Reservationsfönstret tas i princip alltid fram med utgångspunkt i en viss katalogpost som först har sökts fram.

Fönstret består av flera olika element:

 • Kataloginformation
  Här visas uppgifter om den titel som behandlas i rutinen. Vid seriella och parallella reservationer visas flera med en dropplist.
 • Låntagare
  Här hämtas låntagare fram till reservationen.
 • Reservation
  Här finns alla uppgifter om själva reservationen, vilka enheter gäller, vilken tid gäller liksom uppgifter om avgift. Där nya reservationer registreras och gamla kan ändras Här kan man också avgöra om man vill se reservationer för hela systemet, egen grupp eller egen enhet.
 • Urval
  Här kan man se uppgifter om redan gjorda reservationer, detaljer om exemplarnummerreservationer och aviserade reservationer liksom uppgifter om andra reservationer en viss låntagare har.

 

Kataloginformation
För en vanlig titelreservation visas här den titel man har markerat i katalogen.
För Multireservationer visas samtliga titlar som reservationen omfattar. Ordningen på titlarna kan påverkas med knapparna upp och ner. Viktigt för seriella reseravtioner.
En titel i en multireservation kan tas bort genom att markera raden och Shift+Delete innan reservationen sparas.Låntagare
Låntagare kan hämtas in på de sätt som är möjliga på alla ställen i LIBRA.SE där låntagare behöver hämtas. Beskrivs utförligt i rutinen för Utlån.
 


Reservation
Överst i rutan kan man välja att se befintliga reservationer som redan är gjorda för alla enheter, den egna gruppen eller enbart för egen enhet.
Sedan följer ett antal alternativ för registrering av en reservation man vill göra:

 • Enhete(er)  ger möjlighet att välja den eller de enheter i vars bestånd reservationen ska gälla. Särskilda knappar gör att alla enheter eller enheter i den egna gruppen kan väljas. Egen enhet är standardvärde.
 • Hämtenhet väljs via dropplist. Egen enhet är alltid föreslagen.
 • Typ är en dropplist för att välja Seriell eller parallell reservation i förekommande fall. Normal är standardvärde och om man valt att göra en multireservation är Seriell standardvärde.
 • Exemplar är möjlighet att göra exemplarnummerreservation. Rätt exemplar väljs från fönster som öppnas när man klickar på knappen med tre punkter […]
 • Reservationsdatum  visar datum då reservationen görs. Den registreras automatiskt och sätts till dagens datum. Startdatum föreslås alltid som dagens datum, men kan ändras t.ex. för s.k. vilande reservationer. T.o.m. datum kan lämnas blankt eller sättas manuellt. Det datum som visas kommer från inställning i registren.
 • Köplats visar reservationens plats i ev. kö. Uppgiften kan ändras manuellt varvid reservationskön ändras. OBS! Köplats kan bara ändras i en reservation som är sparad!
 • Status visar status för en gjord reservation. Reserverad ; Skickad ; Aviserad
 • Avgiftsuppgifter administrerar hur eventuella avgifter för reservationer ska hanteras. Om avgift ska registreras visas denna i rutan Avgift och annat belopp kan anges manuellt. Radioknappar avgör om betalning erläggs vid reservationstillfället, ska hoppas över eller om skuld ska skapas för senare betalning.


8-Kommentar
Flik för att foga en kommentar till reservationen. Kommentaren skrivs ut på utskrifterna Avisering och Egen notering. Exempel på användning kan vara t.ex. "Endast läsesalslån!"
OBS! Tänk på att det som skrivs in når låntagaren på aviseringen!
 

9-Datum
Flik för att visa när reservation gjorts och eventuellt ändrats. Visar även vilken användare som gjort registreringen.

 

4-Titelreservationer
Lista över reservationer på titel som hämtats från katalogen. Antalsuppgift i fliken.
Typ  anger om det är en normal, seriell eller parallell reservation. (N, S eller P)
Ägande enhet i listan avser enhet i vars bestånd reservationen gäller..
Datum i listan avser startdatum.
i listan avser plats i reservationskön.
 

5-Exemplarreservationer
Visar på samma sätt uppgifter om (eventuella) aviserade reservationer och exemplarnummerreservationer.
 

6-Låntagarreservationer
Visar en lista över övriga reservationer som är knutna till markerad låntagare på flik 4 eller 5. För seriella och parallella reservationer kan dessa expanderas genom att klicka i kolumnen Typ.

 

7-Info

 

  Flik 7 - Info
Låntagare Låntagare kan här hämtas med någon av de metoder som beskrivs utförligt bl.a. i rutinbeskrivningen Utlån.
Enheter Här visas de enheter som äger en bok. Egen enhet normalt markerad, men annan kan väljas.
Hämtenhet I en dropplist kan väljas en annan enhet för hämtning av reservationen.
Typ  
Exemplar Exemplarnummer visas för exemplarnummerreservation. Det exemplar som ska reserveras kan väljas genom att klicka på knappen märkt ... och markera önskat exemplar.
Ålder Låntagarens ålder visas för att möjliggöra olika behandling av barn och vuxna.
Senaste låntagare Knapp för att välja låntgare bland de låntagare som nyss varit aktiva.
Res.datum Datum när reservationen görs.
Fr o m datum Datum när reservationen ska börja gälla. Normalt omedlebart, d.v.s. dagens datum.
T o m datum Datum när reservationen inte längre ska vara aktiv. Datum är inte här ett tvingande värde.
Köplats Används för att placera in reservationen på rätt plats i kön. Behöver normalt inte påverkas. Men om en ny reservation ska hamna först ges den köplats 1.
Status Här kan man se en markerad reservations status. Reserverad, aviserad, utlånad osv. Uppgiften kan inte påverkas direkt.
Avgiftsuppgifter En möjlighet att hantera eventuella skulder som ska genereras i samband med att reservation görs. Avgift föreslås med ledning av inställningar i enhetsregistret.